Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden en Garantiebepalingen van Atelier JOJ


Op alle door Atelier JOJ gedane leveringen en/of diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Atelier JOJ aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Indien de Consument verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Atelier JOJ is ingestemd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5
Onder Consument wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Atelier JOJ in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6
Atelier JOJ behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7
Door het gebruik van de internetsite van Atelier JOJ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2 Overeenkomsten

2.1
Atelier JOJ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Consument verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres. De Consument en Atelier JOJ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Consument is verzonden. De elektronische bestanden van Atelier JOJ gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.3
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Afbeeldingen op foto’s kunnen qua kleur en maten enigszins afwijken van de echte kleur en maten.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1
Alle door Atelier JOJ vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Bij bestellingen via de internetsite kan alleen vooraf worden betaald. De Consument maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op ING-rekening 9195085 ten name van J.A. Janssen, onder vermelding van de naam van de Consument en het nummer van de desbetreffende bestelling (vermeld op de ontvangstmail van de bestelling).


Artikel 4 Levering 

4.1
Atelier JOJ heeft in principe geen artikelen op voorraad. Bijna alle artikelen worden exclusief, na opdracht en betaling van de Consument, met de hand vervaardigd. Bestellingen worden, na ontvangst van de betaling, tussen de 5 en 15 werkdagen geleverd. 
De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Consument de overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden, met aftrek van gemaakte kosten, zullen worden geretourneerd.

4.2
Levering vindt plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.3
De consument draagt het risico van de artikelen van het ogenblik af, waarop de artikelen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden


Artikel 5 Herroepingrecht

5.1
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Eventuele kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Consument. 
De Consument heeft, na de ontbinding, recht op teruggave van het betaalde bedrag, met aftrek van gemaakte kosten, binnen 30 dagen.

5.2
Uitsluiting van het herroepingrecht voor artikelen:
a.        die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.        die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen de Consument op grond van enige overeenkomst aan Atelier JOJ verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Atelier JOJ zijn voor rekening van de Consument en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1
Atelier JOJ geeft een jaar garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, of verontreiniging.

7.2
Atelier JOJ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Atelier JOJ. Atelier JOJ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien Atelier JOJ, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 8 Overmacht

8.1
In geval van overmacht is Atelier JOJ niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1
De gegevens die door de Consument worden verstrekt, worden door Atelier JOJ vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
a.        het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
b.        het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
c.        het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

9.2
Atelier JOJ neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9.3
Atelier JOJ verstrekt geen Consumentgegevens aan derden.


Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11 Diversen

11.1
Atelier JOJ is gevestigd in Zuidermeer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50841254 te Alkmaar.
Het BTW-nummer is 117748249B01.

11.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan Atelier JOJ, Zuidermeerweg 81, 1652 CV Zuidermeer, via het contactformulier.

11.3
Wanneer door Atelier JOJ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Atelier JOJ deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.